فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز


غمکده یاس

**داســـــــتان تنهایی من ورویـــــــــــــــــــــا**

  

 

امروز میخــــــــوام واستون یه قصــــــــــــــــــــــــــــــــــه تعریف بکنم امیدوارم  

 

خوشتون  بیادتو قصــــــــــــــــــــــــه امـــــــــــــــــــروز من  یه خونواده کوچیک  

 

هست که من اونا  رو خوب میشناســــــــــــــــــــــــم آخه این قصـــــــــــــــــه  

 

زندگی خودمـــــــــــــــــــــه که  تو این  داستان  من و رویـــــــــــــــا و بابایــــی  

 

هر ســــــــــــــــــــــه هستیم بذار واستـــــــــــــــــــــون  تعریفش کنــــــــــــم 

 

یکی بود یکـــــــــــــــــــــــــی نبود * زیــــــر گنبد کبــود *توی یه شهــــــــــــــر  

 

کوچیـــــــــــــــــک*یه دختر کوچـــــــــــــــولویی بود  بنام یاســــــــــــمن که با  

 

مامان  و باباش  توی یه خونـــــــــــــــــه قشنــــــــــــــــــــگ و کوچیــک زندگی  

 

میکردند* اونـا با هم خوشبخـــــــــــــــــــــت بودن و با عشـــــــــــــق و محبت 

 

 در کنـــــــــــــآر هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم زندگــــــــــــــــــــــــــــی میکردند* 

 

زندگی رویــــــــــــــا و یاسمـــــــــــــــــــــــــــ و علی یه زندگی ساده اما پر از  

 

مهــــــــــــــــــــــــــر  و محبت بود تو خونه کوچیــــک اونا شاید زیاد پــــــــــــول 

 

 و ثروت وجــــــــــــــــــود نداشـــت امـــــا عشــــــق  به اندازه کافـــــــــــــــی  

 

وجود داشت اونقـــــــــــــــــــــــــد که همه اونا به یه انــــــــــــدازه از عشــــق  

 

و محبـــــــــــــــــــــــــــت سیــــــــــــــــــــــــــــراب میشــــــــــــــــــــدند * 

 

تا اینکــــــه روزگــــار بی رحـــــــــــــــم و زمونــــــــــــــــــــــه حســـــــــــود  

 

خوشبختــــــــــــــــــــــی اونا رو دیدند روزگـــــار نتونســــــــــــــت ببینه که در 

 

 کنار همدیگـــــــــــــــــــه دارن عاشقــــــــــــــــــــــــــونه زندگی میکنن زمونه 

 

 نمی تونسـت ببینــــــــــــــــــــه که کلبه کوچک و ساده اونهـــــــــــــــــــا پر از  

 

 عشـــــق و محبتــــــــه و اجــــــل اون طوفــــــــان خانمـــــــــــــــــــــــــــــــان  

 

سوز نتونست خوشبختـــــــــــــــــــــــــی یه دختر بچــــــــــــه کوچیک رو ببینه 

   

  تا اینکه یه روز گرم و تابستــــــــــــــــــــــونی  زمونـــــــــــــــــــــه و  اجــــل و  

 

روزگــــــــــــار  با همدیگـــــــــــــــــــــــــــــــــــه قــــــــــــــــــــــرار گذاشتــــن 

 

و به کلبـــــــــــــــــــــــــــــــه کوچیک  وپراز عشـــــــــــق و محبت اونا اومدن* 

 

اول تصمیــــــــــــــــــــــــم گرفتند یاسی کوچولـــــــــــو رو ببرند  تا رویا و علی  

 

رو غصـــــــــــــــــــــــــــه دار کنند اما بعد دیدند درستــــــــــه که با رفتن یاسی  

 

علی و رویــــــــــــــــــــــا غصه دار میشن  اما خـــــــــــــــــوب بالاخره با به دنیا  

 

اومدن  یه بچــــــــــــــــــــــه دیگه کم کم غم  از دســـــــــــــــــــت دادن یاسی 

 

 کوچـــولـــــو فــــــــــــــــــــــراموش میشــــــــــــــــــد 

 

 وخوب اونا هـــــــــــــــــــــم قصـــــــــــــــــــد داشتن کاری کنند که یکی از این  

 

سه  نفر واســـــــــــــــــــــــــــه همیشــــــــــــــــه  غصــــــــــــــــه دار بمونه** 

پس تصمیـــــــــــــــــــــــــــــم گرفتن که پــــــــدر رو از جمع قشنــــــــــــگ اونا  

 

جـــــدا کنندولــــــــــــــــــــــی باز اجل  با این کار مخالفـــــــــــــــت کرد وگفت  

 

نه فایـــــــــــــــــــــده نداره* چون مــــــادر میتونـــــــــــــــــــــــه جای خالـــــی 

 

پـــدر رو واســـــــــــــــــــــه یاسی کوچولوش پر کنه و یاســــــــــــــــــــــی  با  

 

محبت رویـــــــــــــــــــــا کمتر غصـــــــــــــــــــــــه میخوره اونا قصد داشتن که  

 

یاســــــــــــــــــی رو واسه  همیشه غمگیــــــــــــن و ناراحـــــــــــــــت ببینند 

 

حــــالا فقـــــــــــــط ((رویــــــــــــــــــــا)) مونده بـــــــود  که هــر ســــــــــــــــه  

 

نفرشــــــــــــــــــــــون تصمیــــــــــــــــــم گرفتنــــــــــــــــــــــد 

 

مــــــــــادر یاسی رو از اون خونـــــــــــــــــــــــــــه قشــــــنگ و رویایــــــــــــی  

 

ببرند چون معتقــــــــــــــــــــــد بودن با رفتــــن ((رویــــــــــــا))پــــــــــــــدر زود   

 

فراموش میکنــــــــــــــــــــــه و زن می گیره امــــــا یاســــــــــــی کوچولو هیچ  

 

 

وقـــــــــــــــــــت نمی تونه فـرامــــــــــــــــــــــــوش کنه آخــــــــــه هیچ کسی  

 

واسه  یاســــــــــــــــی رویــــا  نمیشــــــــــــــــــــد*هیچ کسی نمی تونست 

 

 جای خالـــــــــــــــــــــی رویاشو   واســــــــــــــش پر کنــــــــــــــــــــه* 

 

وبا این کارشون حداقـل میتونستنـــــــــــــــــــدیکی ازاین ســـــــــــــه نفر رو  

 

واســـــــــــه همیشـــــــــــــــه غصـــــــــه دار کنند* 

 

و در آخـر ((رویــــــــــــــــــــــــــا))رو با خودشــــــــــــــــــــــــــون بردنــــــــــد  

 

ویاســـــــــــــــــــــــی  رو واسه همیشه در حسرت دیـــــــــــــدار  رویـــــــــا  

 

تنهـــــــــــــــــــــــــــــــا گذاشتن* 

 

راست گفتـــــــــــــــــــــــــــــه بودن آخه چند صباحـــــــی نکشید که بابا زن  

 

گرفـــت  و به جای یاســـــــــــــــــــــی بچـه های دیگه ایی  تو خونــــــــــــــه  

 

به دنیا اومــــــــــــدن بابا رویــــای یاســــــــــــــی رو فرامـــــــــوش کرد) 

 

زندگـــی جدیدشـــــــــــــــــــــــــو در کنــــار زن و بچـــــــه هاش شــــروع کرد 

 

 وایـــــــــــــــن یاســـــــــــــی بود که تنهــــــــــــا شــــــــــــــــــد 

 

این یــــــــــــــــــــــــاسی بود که رویـــــاشو از دست داد وبرای همیشـــــــــــه  

 

دل  کوچیـــــــکش   غصـــــــــــــــــه دار شـــــــــــد* 

 

حالا دیگـــــــــــــــــــــــــه زمـــــــــــونه بیرحـــم و روزگــــــــــــار حســـــــــود و  

 

اجل خانمـــــــــــــــــان سوز هر ســــــه خوشـــــــــحال بودند چـــــــــــــــــون  

 

موفق شــــــــــــده بودند که شــــــــــــــــــــادی رو  از دل یاس کوچـــــــــــولو 

 

واســـــــــــــــــــــــــه همیشــــــــــــــــــــــه ببرنـــــــــــد* 

 

اونا نتونستــــــــــه بودند خوشبختی یاســـــــــــــــــی رو ببیننـــــــــــــــد اونا  

نمی تونستند ببینند که یاســــــــــــــــــــــی از ته دل بخنده  اونها خنـــده رو  

 

واسه یاســــــــــــــــــــی نمی خواستند اونها اشـــــــــــــــــــــــــک رو واسه  

 

چشمـــــــــــــــــــــــای یاسی میخواستند و موـــــــــــــــق هم شدند که غم  

 

و غصـــــــــــــــــه و اشـــــــــــــــــــک رو  مهمون  همیشگی خونه کوچیک دل  

 

 یاســـــــــــــــــــــی کنند 

 

آهـــــــــای ای روزگــــــــــــــــــــــــــــــــار بیرحــــــــــــــــم 

 

آهــــــــــــــــای ای زمــــــــــــــــونه حســــــــــــــــــــــــــود 

 

و آهــــــــــــــــــــای ای اجــــــل خانمانســــــــــــــــــــــــــوز 

 

یاســــــــــــی اومده بهتـــــــــــــــــــــون بگه که موفق شدین واســــــــــــه  

 

همیشـــــــــــــه غــــــــم و غصـــــــــه رو  مهمون دل کوچیــکش کنید یاسی  

 

میخواد بهتـــــــــــــــون بگه موفق شدین که اشــــــک  رو مهمـــــــــــــــــــون  

 

چشمای یاســـــــــــــــــــــــ کنید امــــــــــــا یاسی دیگه تحمـــــــــــــــــــــــل  

 

نداره*یاسی داره از پا می افتـــــــــــــــــــه دیگــــــــــــه چشمــــــــــــــــــــــه  

 

چشم یاســــــــــــــــــــی اشکــــــــــــــــــــی  واسه ریختن نداره*دل کوچیک  

 

یاسی   دیگه جایی برای غصــــــــــــــــــــــه خوردن نداره*یاســــــــــــــــــــــی  

 

دیگــــــــــــــــــــه تموم شده یاســی میخـــــــــــــــــواد ازتون یه خواهش بکنه   

 

حالا که به  تمـــــــــــــــــــــــوم آرزوهـــــــــــــــــــــــاتون  رسیدین و بدبختـــی  

 

یاســــــــــی رو دیدین یه آرزوی کوچیـــــــــــــــــک یاســــــــــــــــــی رو هـــم  

 

بر  آورده کنیــــــــــــــد* 

 

شما که تا حالا موفـــــــــــــــــــــــــق شدین و یاســـــــــ-ی رو واسه همیشه  

 

گریون کردین حالا یه کمـــــــــــــــــــــک کوچولو بهش کنید و ببرینـــــــــــــــش  

 

پیش رویــــــــــــــــــــــــاش 

 

یاســــــی فقــــــــــــــــــــــــــــط اینو از شما میخواد و فکر کنم واستـــــــــــــون 

 

 کار سختی نباشــــــــــــــــــــــه 

 

آخه شما به بردن عـــادت دارین *شما واستـــــــــــــــــــون آسونــــــــــــــــــــه 

 

 که  دل ها رو بشکـــــــــــــــــــــــونید  

 

پس بیاییــــــــــــــــــــــن و واســــــــــــــــه آخرین بار هم که شده به خواسته  

 

یاســـــــــــــــــــــــــــــــی  عمل کنید 

 

 یاسی رویاشو میخواد یاسمـــــــــــــــــــــــن دلش تنگ شده آخه  

 

چقــــــــــــــد  شماهـــا بیرحـــــــــــــــــــــــــــــــم هستین 

 

ای روزگــــــار بیرحـــم//ای زمـــــونـــه حســــــــــــــــــــــود//و  

 

ای اجل بیاید و یاســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی رو راحت کنید

 

نوشته شده در یکشنبه 5 دی‌ماه سال 1389ساعت 12:34 ق.ظ توسط یاسمن نظرات (67)|


قالب رایگان وبلاگ پیجک دات نت


کدهای جاوا وبلاگ