فونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا سازفونت زیبا ساز
فونت زیبا ساز


غمکده یاس

**داســـــــتان تنهایی من ورویـــــــــــــــــــــا**

      

 

ســـــــــــــلام 

 

چنـد وقتــــــــــــــــی بود که دیگــــــــــــــــه توی غمکده یاس پست جدیدی  

 

نگـــــــــــــــــــــذاشته بودم نه اینکه فکر کنید درد دل نداشتم یا اینــــــــــــکه  

 

یاســـــــــــــــی همیشه خوشحــــــــــــــــــــال بوده و غمی توی دلش نبوده    

 

 

نـــــــــــــــه 

 

ولی میخواستـــــــــــــــــــــم تا میتونم کم از غم و غصــــــــــــــــــــه بنویسم  

 

اما خوب روز گــــــــــــــــار ودنیــــــــــــــــــــــا  نمیذارند آدم  راحت و بدون غم  

 

باشــــــــــــــــــــه به قــــــــــول شاعـــــــــــــــــــــــــــر که میگه  

  

 دل بـــی غــــــــــــــــــم در این عـالـــــــــــــــــــــــــــــــم نبـــــاشد   

 

 اگـــــــــــــــه باشــــــــــــد بنــــــــــــــــــــــــــــــــی آدم نبــــــــاشد 

 

خوب پس یاســــــــــــــــــــی هم از این قائده استثنا نیست امــــــــــــــــروز  

 

دلم خیلـــــــــــــــــــی گرفته  چند وقتــــــــــــــــــــی بود که سعی کرده بودم  

 

 کمتر به مـــــــــــــــرگ مـامانـــــــــــــــم فکر کنم اما امـــــــــــــروز با دیدن یه  

 

صحنـــــــــــــــــــــــــــه تموم خاطـــــــــــــــــرات تلخ گذشتمو بیاد آوردم  امروز 

 

 از بیرون که داشتــــــــــــــــــــــم بر میگشتـــــــــــــــــــــــــم خونه از کنـــــار   

 

قبرستـــــــــــــان رد شـــــــــــــــدم با دیدن صحـــــــــــــــــــه تشیع جنازه  به  

 

یاد روزی افتــــادم که مامانمـــــــــــو واســـــــــــــــه همیشـــــــــــــه داشتم  

 

توی همــــــــــــــــــــــــــــــــون مکان جا میذاشتــــــــــــــــم امروز با دیدن این  

 

صحنـــــــــــــــــــــــــــــه یاد روزی افتادم که رویــــامو واســــــــــه همیشـــــه 

 

 از دســـــــــــــــــــــــــــــــت دادم 

 

نمــــــــــــــی دونم تویــــی که اینـــــــــو داری میخــــــــــــــــــــــونی تا الان با  

 

همچنین موقعیتــــــــــــــــــــــــــــــی برخورد کردیه یا نه امــــــــــــــا از خـــــدا 

 

 میخـــــــــــــوام که تا الان توی همچین موقعیتـــــــــــــــــــــی قرار نگرفتـــــــه  

 

باشی آخه خیلـــــــــــــــــــــی سخت و درد ناکه که ببینـــــــــــــــــی عزیزترین   

 

کســـــــــــــــــــــــی رو که توی این دنیــــــــــــــــــــــا داری و همــــــــــــــــــه  

 

داراییــــــــــــــــــــــــــت توی این دنیـــــــــــا هست رو دارن جلوی خودت زیر یه  

 

مشــــــــــــــــــــــــت خاک میکنن و تو هیــــــــــــــــــــچ  کاری نمیتونی بکنی 

   

امروز به یاد روزی افتــــــــــــــــــــــــادم که قشنگــــــــــــــــترین موجود زندگیمو  

 

داشتــــــــــــــــــن توی یه  جای تنــــــــــــــــــگ وتاریــــــــــــــــــــک میذاشتند 

 

ومن هر کاری کـــــــــــــــــــــــــــردم نتونستم براش کاری انجــــــــــــــــــام بدم 

 

هر چی التـــــــــــــــــــــماس کردم که نه این کـــــــــــــــــارو با  رویـــای مــــن  

 

نکــــــــــــــــنید امـــا کســـــــــــــــــــی به حرفـــــــــــــــــــــــام گوش نکــــــرد 

 

هر چی داد و بیداد کـــــــــــــــــــــــــردم  هر چی خواــــــــــــــش کــــردم کـــه  

 

رویـــــامو نذارین توی این جـــــــــــــــــــــــای تاریـــــــــــــــــــــک امـــا کسی به  

 

حرف های  من توجـــــــــــــــــــــــــــــــهی نکرد 

 

وقتـــــــــــــــــــــــــــی برای بار آخر داشتـــــــــــــــــــم صورت مامانمو میدیدم  

 

خیلی دلــــــــــــــــــــــــم شکست صورت قشنــــــــگ ومعصومش اونقـــــــــد  

 

آروم بود  و اونقــــــــــــــــــــــــــد ساکت و آروم خوابیــــــــــــــــــده بود که فکر 

 

 نمی کردی این جســــــــــــــــــــــــــــم آرام و ساکت  واســــــــــــه همیشه 

 

 داره از پیشــــــــــــــــت میـــــــــــــــــــــــــره 

 

اما رفــــــــــــــــــــت و من هر چی خواهــــــــــــــــــش وتمنا کردم فایده ایی  

 

نداشت و رویـــــــای قشنـــــــــــــــــــــــــــگ منو زیر اون همه خاک گذاشتن  

 

هیچ وقـــــــــــــــــــــــت اون روز از یادم نمیره ونمی تونم فرامـــــــــــــوشش  

 

کنم نمی تونم فرامــــــــــــــــــــــــــــــــوش کنم که چجوری داشتن همـــــــه  

 

وجودمو   تــــــــــــــــــــــــوی اون  جای تنـــــــــــــــــگ و تاریـــــــــک میذاشتن 

 

یادم نمیره که چطـــــــــــــــــــــــــور اون روز من همـــــــــــــــه چی رو از دست  

 

دادم  مامانمــــــــــــــــــــــــــــــــو که تموم زندگیــــــــــــــم بود روزگار ازم گرفت  

 

امــــــــــــــــــــــــروز با دیدن این صحنـــــــــــــــــــــــه یه دنیا دلـــــم گرفت و یاد  

 

بی کســـــــــــــــــــــــــــــــی و تنهایـــــــــــــــــــــــــــــــی خودم افتــــــــــــادم 

 

امروز رفتـــــــــــــــــــــــــم سر خاک رویــــــــــــــــــــــــام و باهاش درد دل کردم 

 

وبهش گفتـــــــــــــــــــــــــــم که چقد بهش احتیـــــــــــــــــــــاج دارم  امروز به 

 

 رویــــــــا جونـــــــــــــم گفتــــــــــــــــــــــــم که دلـــــــــــــــــم از غصـــــه داره 

 

میترکه به رویـــــــــــــــــــــــــــــام  گفتم که چقد بهش احتیــــــــــــــــــاج دارم  

 

گفتــــــــــــــــم که چقد بدون اون احســـــــــــــــــاس پوچــــــــــــی میکنم اما  

 

چه فایده هر چــــــــــــــــــــــــــی من گفتم و اشــــــــــــــــک ریختم فایده ایی  

 

نداشت  رویا  همون طور ساکت بود و جوابمو نمی داد 

 

خدایا دلـــــــــــــــم براش یه ذره شــــــــــــــــــــــــــــده  دلتنگشم   

 

 بخـــــــــــــــــــــدا بهـــــــــــــــــــــــــــــــش احـــــــــــــــــتیاج دارم  

 

کمبودشــــــــــــــــــــــــو با تموم وجودم حــــــــــــــــــــس میکنم  تمام وجودم  

 

تمنـــــــــــــای دیدنشـــــــــــــــــــــــــو میـــــکنه 

 

امروز واسه رویــــــــــــــــــــــــــــام یه بوتـــــــــــــــه گل یاس بردم  آخه قرارمون 

 

 بود که هر وقـــــــــــــــــــــت به دیدنش میــــــــــــــرم واسش یه بوتـــــــــــــــه  

 

گـــــــــل یــــــــــــــــاس ببرم  

 

من همیشــــــــــــــــــــــــــــــه گل های یاس رو توی یه گلــــــــــــدون  کوچیک  

 

میذاشتــــــــــــــــــــــــــــــــــم تا زود پژمـــــــــــــــــــــرده نشن 

 

اما امــــــروز اون بوتــــــــــــــــــــــــــه گل یاس رو توی گلـــــــــــــدون نذاشتم 

 

 تا زود پــــــژ مرده  و خشـــــک بشـــــــــــــــــــــــــــه و بمیــــــــــــــــــــــــــره   

 

خواستـــــــــــــــــــــم یاس بمیره  تا رویــــــــــــــا بفهمه که یاسی اونم داره  

 

پــــــــژمرده و خشـــــــــــــــک میشــــــــــــــــــــه 

 

خواستـــــــــــــــــــــــــــم گـــــل یاسی که واسش برده بـــــــــــــــــــودم زود 

 

 پــــژمرده بشــــــــــــــــــــه 

 

تا رویای من بفـــــــــهمه که یاسیـــــــــــش داره پــــــــــژ مــــــــــــــــــــرده و 

 

 خشـــــــــــــــک میشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه  

 

 

نوشته شده در سه‌شنبه 14 دی‌ماه سال 1389ساعت 11:06 ق.ظ توسط یاسمن نظرات (92)|


قالب رایگان وبلاگ پیجک دات نت


کدهای جاوا وبلاگ